Het licht straalt door een kiertje

Het begint erop te lijken! Langzaam, maar zeker komt er beweging achter gesloten deuren.

Met alle voorzichtigheid die betracht moet worden proberen we halverwege juni de kerkgang weer (een beetje) mogelijk te maken. Het moderamen, met mandaat van de kerkenraad, is bezig een gebruiksplan op te stellen. Dat is de eerste voorwaarde om weer kerkgangers toe te laten. Want daarvoor is door de PKN een fiks aantal regels opgesteld.

Op 8 juni a.s. zal het gebruiksplan worden getoetst en zo mogelijk vastgesteld. Daarna is het de bedoeling dat we oefendiensten’ houden op zondag 21 en 28 juni. We nodigen daarvoor een beperkt aantal kerkgangers uit. Allereerst willen we die mensen de gelegenheid bieden die via internet geen kerkdiensten uit de Pelikaankerk hebben kunnen volgen. Wie aanwezig wil zijn in de eerste oefendienst van 21 juni kan zich daarvoor dan aanmelden bij Atie van Vliet bij voorkeur per mail. Degene die een definitieve bevestiging ontvangen, zijn dan welkom, de anderen komen op de lijst voor de volgende dienst op 28 juni.

Houd er rekening mee dat er een aantal regels zal zijn waar u aan moet voldoen als u de kerkdienst bezoekt. Er worden geen kerkleden met de auto opgehaald. En zingen wordt ten zeerste afgeraden, mee neuriën mag evt wel. Vanaf de aankomst bij kerk zal u verteld worden hoe u de dienst mag meebeleven. Juist daarom gaan we eerst oefenen. De diensten blijven via de livestream te volgen, dus u hoeft nog niets te missen.

Via de zondagsbrief houden we u op de hoogte. Maar het sprankje hoop om in juli weer een kerkdienst mee te vieren wil ik u niet onthouden. Er schijnt licht aan het eind van deze donkere tunnel. Vol hoop en verwachting gaan we de zomer tegemoet. Pinksteren wordt een prachtig feest als de Geest van God weer bij ons zal komen en we weer een toekomst mogen zien. God is groot!! 

Atie van Vliet

Bereikbaarheid voorganger

In deze periode rondom de Coronacrisis zal onze voorganger ds. P. Dijkstra nog steeds wel leden van onze gemeente bezoeken, echter wel alleen wanneer dit niet anders kan. Mocht u verkouden zijn, keelpijn hebben, veel moeten niezen, dan willen wij u vragen onze voorganger hiervan op de hoogte te stellen.

Mocht u toch contact willen hebben met onze voorganger, dan kunt u hem altijd benaderen via
telefoon: 06-20157511 of 0566-621331
e-mail: drs.p.dijkstra@live.nl

Dienst zondag 5 april 2020. Ds. A. Bouma

* Intermezzo klanken orgel Jelle de Jong
* Wees stil voor het aangezicht van God
* Welkom
* Bemoediging
* Groet
* Psalm 24: 1 en 4
* Gebed
* Woord van vergeving
* Opwekking 488: De Kracht van uw liefde
* Christelijke leefregels (Filipense 2: 5-11)
* Lied 838: 3
* Dienst van Woord
* Gebed
* Schriftlezing Zacharias 9: 9-10
* Lied 550: 3
* Schriftlezing Mattheus 20: 17-19 en Mattheus 21: 1-11
* Lied 566: 1, 3 en 5
* Preek * Lied 512: 1 en 2
* Gelezen lied 512: 3 en 4
* Geloofsbeleidenis van Nicea-C
* Lied 512: 5, 6, 7
* Afkondiging van overlijden J. Hettema
* Lied U zij de glorie
* Gebeden met het Onze Vader
* Lied 912: 1 en 6
* Zegen
* Ga met God en Hij zal met je zijn

Dienst zondag 29 maart 2020

 • Voor de dienst: You raise me up en orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Intredelied: Psalm 43: vers 3 en 4
 • Bemoediging en groet
 • Psalm 25: 2 en 10
 • Gebed
 • Schriftlezing: Job 1-2: 10
 • Psalm 42: 1, 3 en 5
 • Preek
 • Orgelspel improvisatie You never walkalone en wat de toekoms brenge moge
 • Evangelische liedbundel 172
 • Gebeden
 • Lied 835: 1, 2 en 4
 • Zegen
 • Lied 425

De tien woorden

De volgende woorden wilt ds. P. Dijkstra u voor de aankomende week meegeven.

Toen men mij vroeg om een soort van overdenking te schrijven voor de website van de Pelikaankerk kwam spontaan in mij op : “De Tien woorden”. Waarom weet ik ook niet.  In het verleden bezorgden ze mij een soort trauma. Je mag dit niet en je mag dat niet.  Je was bijna altijd in overtreding.  Er werd je een groot schuldgevoel aangepraat.  Ik heb zelfs een voorganger horen zeggen: : “Je zult branden in de hel en tongkauwen in het vuur”.

Gelukkig heb ik mij daaraan ontworsteld. Probeer de “Blijde Boodschap” te brengen.  Nu worden we getroffen door het Coronavirus en hoe te handelen? 

Wat voegen de “Tien woorden” daar nog aan toe?

Allereerst moet ik zeggen dat de “Tien woorden”  staan in het teken van de bevrijding.  Ik ben God en heb jullie uit Egypte bevrijd/gered.   

De tien woorden bevatten allerlei regels voor ons samenleven en roepen ons op te luisteren naar God en elkaar. Daar mogen we ons aan houden en vasthouden. Nu worden we geconfronteerd met het coronavirus. Ook daarvan willen we bevrijd worden. Ook daar gelden er allerlei regels en voorschriften.  Handen wassen, afstand houden, geen handen geven etc. Richtlijnen, zoals U wilt. Dat zijn de tien woorden ook.   Ik roep ze nog maar even in herinnering. Ik ben God en heb jullie uit Egypte bevrijd. Je mag niet tot een andere God bidden. Je mag nooit een beeld maken en dat aanbidden. Je mag mijn naam niet zomaar gebruiken. Denk aan de sabbat, het is en heilige dag, een rustdag. Heb respect voor je vader en moeder. Je mag niemand doden. Wees trouw en houd van elkaar. Je mag niet stelen. Lieg niet over anderen of tegen anderen. Wees niet jaloers op wat een ander heeft. Houden we ons niet aan deze regels dan moeten we de consequenties ook aanvaarden. Vroeger was het standaard in de kerkdienst. Nu hoor je ze amper meer verzuchten veel kerkgangers. De samenvatting van deze woorden vinden we in Mt. 22 : 36 t/m 40 . Heb de Heer uw God lief en uw naaste als uzelf.  Dat laatste mogen we in deze tijd absoluut niet vergeten.

Zorgen voor elkaar. Er zijn voor elkaar. Het lijkt er soms niet op. Hamsteren etc. Ieder voor zichzelf. Het eerste mogen we ook niet vergeten.  God liefhebben. Vertrouwen op God. (Zie de overweging van Nelleke Berntsen.)

Bij mij kwam ook de verheerlijking op de berg naar boven. Jezus in gesprek met Mozes en Elia. Daar lezen we:” Zij zagen niemand dan Jezus alleen”. (Mt. 17 : 8”).  Een kwetsbare mensengestalte. Maar Jezus gelaat straalde toen de stem klonk. Een menselijk gelaat.

Het menselijk gelaat, dat is de eerste waarheid., de eerste taal, zei de joodse denker Emmanuel Levinas. Wij geloven in het geheim dat er één mens op deze aarde was in wie het gelaat van de Eeuwige zichtbaar is geworden. Zijn leven is bekend, zijn woorden zijn bewaard, dit woord:” Wat ge der minsten der mijnen hebt gedaan, dat hebt ge Mij gedaan” .  Wij zullen de mensen opnieuw moeten gaan tellen, er is er geen een teveel. Wij zullen heel goed op elkaar moeten passen. Structuren die mensen afbreken, moeten verdwijnen, en de krachten die mensen afbreken, moeten verdwijnen, en de krachten die mensen bedreigen, zullen getemd moeten worden. Misschien moeten we de berg op om dat nog eens goed te overdenken.  Dan zullen we teruggekeerd in de vlakte van het leven van alledag, aan onze wereld een menselijk gelaat kunnen geven.  Maar laten we ons dan wel aan de regels houden!

Moge de Heer u zegenen en u beschermen

Moge de Heer het licht van zij gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Mt. 6 : 24 t/m 26)

ds. Pieter Dijkstra

Beeldspraak in de Bijbel 26 november 2019 -19.30 uur

Open Avond in de Pelikaankerk 

Spreker: ds. P. Dijkstra 

Onze dagelijkse communicatie met elkaar zou behoorlijk lastig worden als we alles wat een ander zei ‘letterlijk’ zouden nemen. Er zouden grote misverstanden ontstaan. Als de directeur van een onderneming aangeeft dat hij de neuzen van het personeel dezelfde kant op wil laten wijzen, dan weet ieder wat er mee bedoeld wordt. Als hij hen vraagt de schouders er onder te zetten, snapt elk dat het niet letterlijk bedoeld is. 

Stijlfiguren, spreekwoorden, zegswijzen en beeldspraak, ieder gebruikt ze. Vaak zonder nadenken. Uitleg wordt daarbij in de regel niet gegeven, maar ook niet gevraagd. 

Ook de Bijbeltalen (Hebreeuws en Grieks) kennen beeldspraak en stijlfiguren. Wanneer moet je iets letterlijk nemen wanneer figuurlijk. Maakt het verschil? Wat gebeurt er als we de beeldspraak van de bijbeltalen niet herkennen? 

Iedereen hartelijk welkom bij deze Open Avond in de Pelikaankerk. 

Taakgroep Vorming en ontmoeting

Bidstond 2020

IN GEBED

Onder leiding van J. Hoekstra

1x per 14 dagen op maandagavond om 19.30 (oneven weken)

Elke twee weken één uur belangrijke en gewone zaken, blijde en droevige dingen in gebed brengen bij de Heer. Dank en voorbede doen in en voor de gemeente en de naaste om ons heen en veraf.

Hebt u daar hart voor en voelt u zich geroepen? Bid dan mee elke twee weken op de maandagavond, vanaf 19.45 uur. voor meer info of verzoeken voor gebedspunten: activiteiten@pelikaankerk.nl

Micha 7: “Maar ik zal uitzien naar de Here, ik zal wachten op de God mijns heils; mijn God zal mij horen.”

Bijbeltekst

woensdag 21 oktober 2020 - Hebreeen 4:16

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden. -- Hebreeen 4:16