Eretsjinst (Frysk) o.l.v. Drs. P. Dijkstra 5 mei 2024 - 09:30

Drs. P. Dijkstra, Grou

5 maaie: 6e snein fan Peaske
Bevrijdingsdei

Oanfang: 09:30
Foargonger: Drs. P. Dijkstra, Grou