Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief door zijn zoon Jezus Christus. Dit goede nieuws is beschreven in de Bijbel, het hoopgevende Woord van God.

Waarom zijn wij kerk?
Wij geloven dat wij in een gebroken wereld leven doordat mensen God de rug toegekeerd hebben. We geloven dat God zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde voor onze redding. Hij is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Hierdoor kunnen mensen weer bij God komen en is de dood overwonnen. Wij zien uit naar de vervulling van Gods belofte om de hemel en de aarde nieuw te maken.

Wij geloven echter ook dat Jezus Christus ook vandaag de dag mensen redt, geneest, vernieuwt en uitdaagt om te geven. In de Bijbel laat God zijn liefde, verlangens en beloften aan ons zien. Met zijn Heilige Geest verandert Hij ons, zodat wij mooiere mensen worden en dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Hoe zijn wij kerk?
Als Pelikaankerk gemeente is alles wat wij doen gericht op ontmoeting met God, Jezus en met elkaar. Deze ontmoetingen vinden plaats op zondag (kerkdiensten), maar ook doordeweeks (bijvoorbeeld koffie ochtend, huiskringen e.d.). Tijdens deze ontmoetingen lezen we uit de Bijbel, bidden we en gaan we met elkaar in gesprek. In alles wat we doen willen we een hechte en open gemeenschap zijn die mensen toerust en in ontmoeting met Jezus brengt.

Wat doen wij in de kerk?
De Pelikaankerk gemeente staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter kerkelijk verband: de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het goede nieuws van Jezus wordt immers al 2000 jaar lang wereldwijd door verschillende kerken verteld en doorleefd. Als Pelikaankerk voelen wij ons verbonden met alle kerken waarin mensen verlangen naar ontmoeting met Jezus Christus.

PGBA Rondom de Pelikaankerk (kortweg: Pelikaankerk)
PGBA (Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard)

Na het afstoten van gebouwen door de Algemene kerkenraad van Leeuwarden, viel de Pelikaankerk onder de te sluiten gebouwen, evenals de Koepelkerk, nu Koepeltheater.

Gemeenteleden van de Koepelkerk en Pelikaankerk die niet mee gingen naar de Fontein- vroeger de Open Hof- vormden vanaf 2015 samen nieuwe PKN gemeente, die na aankoop door de stichting Pelikaankerk, elke week er kerken. Ze huren het gebouw van de stichting die zorg draagt voor het onderhoud.

Omdat dit de tweede PKN gemeente in Leeuwarden was, werd de Pelikaankerk een gemeente van bijzondere aard, voluit PGBA Rondom de Pelikaankerk, kortweg Pelikaan.

Geen leerstellige aanduiding dus!

Plaatselijke regeling
Plaatselijke regeling’: elke gemeente behoort zo’n soort ‘reglement’ te hebben. Daarin wordt de werkwijze van de gemeente geregeld, ook omvang van de kerkenraad bv. De gemeente wordt bij de inhoud betrokken. Het ontwerp is ter inzage en kan bij de scriba worden opgevraagd.
Lees hier meer…

Kerkenraad (zie ook: organisatie)

Predikant: Drs. Pieter Dijkstra
Ouderlingen: Atie van Vliet-Visser (preses), Cor Hilde Volkers (scriba), Yme Offringa (kerkrentmeester), Ernest de Lange (kerkrentmeester), Henk Moorlag, Djoke Alkema, Hilda Visser.
Diakenen: Dick van der Kooi (secretaris/notulist), Gerdina Visser, Margreet Moorlag, Froukje de Lange-Volkers.

De kerkenraad vergadert twee keer in de maand: de laatste zondag van de maand komt het moderamen bij elkaar en bereidt de kerkenraadsvergadering voor die op de eerste maandag vaan de maand plaats vindt. Het verslag van de kerkenraadsvergadering wordt gepubliceerd in Geandewei en de wekelijkse informatiebrief. De wordt desgevraagd digitaal verstuurd. Een papieren exemplaar is zondags in de kerk te vinden.

Collectebonnen

Omdat het muntgeld steeds meer verdwijnt zijn kunt u ook collectebonnen aanschaffen.
Deze kunnen besteld worden door betaling op bankrekeningnummer NL90 INGB 0006 7556 14 ten name van PGBA Rondom de Pelikaankerk onder vermelding “collectebonnen” met daarbij de gewenste aantallen en uw adres.
1 vel 20 stuks a € 0,50 kosten €10,-
1 vel 20 stuks a € 1,- kosten €20,-
1 vel 20 stuks a € 2,- kosten €40,-
De bonnen worden bij u bezorgd
U kunt bij uw belastingaangifte deze als giften vermelden, mogelijk betaalt de fiscus dan u een deel terug.