Werk van de diakenen.

Begrippen bij het werk van de diakenen zijn:

  • barmhartigheid
  • gerechtigheid
  • rentmeesterschap
  • wederkerigheid
  • geloof in uitvoering
  • vrede brengen

Door het houden van speciale doelcollecten, bestemd voor overzichtelijke (kleine) projecten, zoals hulp aan de allerarmsten, vervolgde Christenen en groepen naar wie haast niemand omziet, wordt geprobeerd die druppel te veranderen in een beker water. Vaak betreft het mensen in het buitenland. En daarom doen we ons best dit met hulp van betrouwbare organisaties e.d. te doen. Maar ook mensen dichtbij, die hulp in welke vorm ook nodig hebben, worden niet vergeten.

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL98 INGB 0006 7602 23


Speciale doelcollecten

Sinds de eerste lock down, als gevolg van de corona-pandemie, wordt er door de diaconie elke zondag van een maand één speciale doelcollecte gehouden. Met zorg wordt de bestemming voor die collecte uitgekozen. Soms wordt er gewikt en gewogen. Zoveel als mogelijk wordt daarbij uitgegaan van de begrippen van waaruit de diakenen geïnspireerd hun werk verrichten.

Door middel van presentaties op een beamer en schriftelijke informatie, wordt informatie verstrekt over het doel verstrekt.Dat de gemeenteleden deze manier van werken waarderen, komt tot uiting in de opbrengsten van de collectes.

Regelmatig rondt de diaconie een opbrengst naar boven af. Nu en dan verdubbelt zij die.


Bekijk hier een overzicht van de goede doelen van 2022.