Maand: januari 2022

Wilde Ganzen (Nepal)

Wilde Ganzen – een wel bekende organisatie – wil bijdragen aan een beter leven voor mensen die in armoede leven. Zij doet dit werk wereldwijd. Het gaat om praktische en kleinschalige projecten. Eén van die projecten is: Betere oogsten voor boeren in Nepal.

Bouwland in Nepal 140 Boerenfamilies in Nepal wonen in armoede, hun oogst valt ieder jaar tegen en ze hebben geen spaargeld voor voldoende eten, medische zorg en onderwijs voor hun kinderen. Met een kleine investering kan de zelfredzaamheid van deze boeren flink worden vergroot. Wij kunnen meehelpen hen dat laatste duwtje te geven.

De Diaconie heeft besloten om gedurende de hele maand januari van het nieuwe jaar, de opbrengst van de diaconale collectes voor dit doel te bestemmen. Helpt u mee?

Maand: februari 2022

Leprazending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. Daarbij wordt de individuele mens nooit vergeten: hij of zij wordt met liefde behandeld.
Leprapatiënten worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. Maar de medewerkers van Leprazending willen juist deze mensen medisch, sociaal en geestelijk bijstaan.
Ter plekke wordt nauw samengewerkt met kerken. Op deze manier wordt Gods liefde uitgedragen.
Samen met 31 partnerlanden wordt leprapatiënten een nieuw leven geboden door middel van o.a. medische hulp, vakopleidingen, microkredieten. Mensen met lepra wordt nieuwe hoop gegeven.

Kracht om te helpen wordt bijvoorbeeld geput uit wat Marcus vermeldt in hoofdstuk 1:41-42 (HSV):

En er kwam een melaatse naar Hem toe… en Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil, wordt gereinigd!

Marcus 1:41-42 (HSV)

Gedurende de maand februari zijn de diaconale doelcollectes bestemd voor Leprazending. Want hulpverlening is nog steeds echt nodig.
En dat die hulp succesvol is en de ziekte tot stilstand brengt, laten de foto’s op de beamer zien. Doet u weer mee?

Maand: maart 2022

Kerk in Actie – Rwanda

Kerk in Actie (PKN) steunt vele tientallen projecten van kerken over de hele wereld.

  • Kerken staan op tegen armoede.
  • Kerken zetten zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.
  • Kerken bieden hulp aan mensen die op zoek zijn naar een veilige plek om te overleven.
  • Kerken willen christenen versterken in hun geloof.
  • Kerken proberen te voldoen aan de opdracht: Helpen die geen helper hebben.

De diaconie heeft als doelcollecte voor de maand maart een project van Kerk in Actie gekozen. Ditmaal landbouwprojecten in
Rwanda

In Rwanda worden aan boeren en boerinnen nieuwe, moderne landbouwmethoden geleerd voor het verbouwen van bonen, tomaten, aubergines, champignons, uien, bananen, koffie, ananas en zoete aardappels. En ook het toepassen van nieuwe methodes in de veeteelt bij het houden van kippen, geiten, koeien, varkens en bijen.
Daardoor kunnen hun gezinnen beter worden gevoed en met het verdiende geld kunnen ze hun kinderen naar school laten gaan.
Zullen we samen onze schouders hieronder zetten?

Maand: april 2022

Mercy Ships

Mercy Ships is een internationale, christelijke instelling die met ziekenhuisschepen medische zorg verleent aan de armste mensen in de wereld.
Mercy Ships maakt op een veilige manier chirurgische zorg toegankelijk.
Deze en andere medische zorg is gratis voor deze mensen.
1200 Professional-vrijwilligers maken het werk aan boord van de schepen mogelijk.
Zij betalen hun eigen kost en inwoning en betalen ook hun eigen reis.
Naast gezondheidszorg leidt Mercy Ships lokale gezondheidswerkers op en begeleidt hen.

Dit jaar zal een nieuw schip worden toegevoegd aan de vloot ziekenhuisschepen: de Global Mercy.
Dit nieuwe varende ziekenhuis was in begin maart aangemeerd in Rotterdam en kon worden bezichtigd.
Rotterdam werd gekozen omdat hier de zelfstandige stichting Mercy Ships Holland is gevestigd.
Mercy Ships Holland heeft als taak te zorgen voor de werving en logistiek van etenswaren en andere benodigdheden, alsmede het leveren van een bijdrage aan de werving van nieuwe vrijwilligers.

Maand: mei 2022

We vergeten Oekraïne niet: Bake 4 Ukraine

De inzamelingsactie voor Oekraïne begint komende zondag.
En in de hele maand mei zal er worden gecollecteerd voor Oekraïne.
De opbrengst zal worden bestemd voor de actie Bake 4 Ukraine.
Gratis worden er door de familie Vasylenko in de buurt van Kiev duizenden broden uitgedeeld en ook soep.

Bovendien dragen zij zorg voor een aantal gehandicapten die zij opvangen.
Hulp is meer dan nodig.
Ondanks de luchtalarmen, de tekenen van gevecht aan de hemel en het lawaai van de beschietingen, proberen ze de kalmte te bewaren.

Menselijkerwijs kun je heel bang zijn. Maar het lezen in de Bijbel geeft vertrouwen, rust en kracht. Daarom proberen we zo veel mogelijk samen te bidden, lezen en zingen.

We hopen op een grote opbrengst. De diaconie zal die opbrengst verdubbelen.

Meer info en bron:
Reformatorisch Dagblad.

Maand: juni 2022

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG)

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) is een vereniging die, geïnspireerd door de Heilige Geest, zich bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van bijbels en voorlichting over de Bijbel.

De organisatie ontstond in 2021 uit een fusie van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap.
In 2004 kwam de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gereed.
In 2021 kwam de NBV21
uit, een nieuwe, verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.
Verder zag in 2014 de Bijbel in Gewone Taal (BGT) het licht.
11 Miljoen mensen kunnen sinds 2021 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen.
Zij spreken een van de 48 talen waarin de Bijbel of een deel daarvan is vertaald.

Het NBG heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl.
Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België.
Ook steunt het NBG Bijbelverspreding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.
De doelcollectes van de diaconie zijn in de maand juni bestemd voor het werk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBV).

Maand: juli 2022

ZOA – Oekraïne

Stichting ZOA is een internationale christelijke hulporganisatie met thuisbasis in Nederland, die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of een gewapend conflict.
Samen met de getroffen gemeenschappen wil ZOA werken aan herstel, totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
De naam ZOA betekent simpelweg Zuidoost-Azië.
Daar begon de hulpverlening. Maar inmiddels werkt de stichting in veel meer landen.
Ook in en voor Oekraïne.

In Oekraïne woedt een verschrikkelijke oorlog.
Door de Russische invasie zijn al meer dan 3,5 miljoen Oekraïners op de vlucht, vooral naar omliggende landen in Europa.
Daar worden ze hartelijk ontvangen, maar de nood is hoog: mensen zijn alles kwijtgeraakt en hebben dringend voedsel, drinkwater, dekens en onderdak nodig.
We zijn er voor de bevolking van Oekraïne.
En daarom zal elke zondag in de maand juli de opbrengst van de diaconale collecte bestemd zijn voor dit doel.

Maand: augustus 2022

Zending over Grenzen – Oekraïne

De Stichting Zending over Grenzen is een internationaal netwerk van christenen, dat mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt en in staat stelt en bemoedigt om uit de armoede te komen.
Daarbij wordt de hoop gedeeld die in Jezus Christus wordt gevonden.
Met en via lokale kerken wordt gewerkt, op een verantwoordelijke wijze met de middelen die God heeft gegeven.
De Stichting Zending over Grenzen werkt veelal on Oost-Europa: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Moldavië, Roemenië en Oekraïne.

En nu heeft Oekraïne meer en meer hulp nodig!
Vanwege de invasie van Rusland heerst er grote chaos in het land: gevechten, slachtoffers, bombardementen, verwoestingen van het land, vernietigde infrastructuur, vluchtelingenstromen, tekorten aan water, voedsel, elektriciteit, medicijnen.
Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. We moeten helpen!.
En dat doen we. In de maand augustus zijn de diaconale collectes hiervoor bestemd.

Maand: september 2022

Open Doors

Eén op de zeven christenen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven. In meer dan vijftig landen is dat het geval.

Open Doors steunt die christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.
Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Ontwikkelingen in 2021 laten een duidelijke verslechtering van geloofsvrijheid zien, zoals in Noord-Korea, Afghanistan en de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR).
Christenen krijgen te maken met intimidatie, gevangenschap en zelfs de dood vanwege hun geloof of overtuiging.
Maar er zijn veel meer landen waar door regeringen systematische, aanhoudende en grove schendingen worden begaan of toegestaan: Birma, China, Eritrea, Iran, Pakistan, Rusland, Saoedi-Arabië, Tadzjikistan en Turkmenistan.

Open Doors wil op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet.
Op alle zondagen van de maand september zal de opbrengst van de diaconale collectes bestemd zijn voor Open Doors.

Maand: oktober 2022

Hulp Oost-Afrika door het Christelijk Noodhulpcluster.


Maand: november 2022

Voedselpakketten Oost-Europa door Christenen voor Israël

Veel Joodse ouderen in Oost-Europa moeten zien rond te komen van een “pensioen” van omgerekend, nog geen € 75.- per maand.
En dat lukt nauwelijks. Na het betalen van huur, stookkosten en dikwijls medicijnen, is er geen geld meer. En eten schiet er dan bij in.
Christenen voor Israël trekt zich het lot van deze mensen aan.
Christenen voor Israël is een beweging van Christenen die zich verbonden weten in hun liefde voor Gods oogappel, Israël, het volk dat de Heere gekozen heeft om een zegen te zijn voor alle volkeren op aarde. Christenen voor Israël werkt met hart en handen in Israël en ook daarbuiten. Eén van de projecten is steun aan de Joodse gemeenschap in Oost-Europa door middel van de verstrekking van
voedselpakketten.

Elke maand krijgt een Joodse oudere of een arm gezin een voedselpakket. Een pakket bevat o.a. rijst, pasta, olie, kip, bloem, pap, suiker, koffie en thee. Zo’n pakket kost € 10.-. Lokale vrijwilligers verzorgen dit. Joodse mensen ervaren dit vaak als een wonder: dat er Christenen zijn die van hen houden en voor hen zorgen.
De diaconie wil hier graag meehelpen.

Maand: december 2022

Red een kind

Voor € 5.- een kip; voor € 25.- een geit; voor € 50.- een koe. Voor deze bedragen kan de Stichting Red een Kind kinderen en hun ouders helpen uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.

Samen met andere christelijke organisaties is de Stichting Red een Kind in een aantal Afrikaanse landen bezig hulp te verlenen. De ouders wordt geleerd hoe ze vee moeten houden en hoe ze op die manier hun inkomen kunnen vergroten. Hun kinderen kunnen daardoor naar school en bijvoorbeeld een vak leren.
Gedurende de hele maand december zal de collecte van de diaconie voor dit doel bestemd zijn.
Doet u mee?