Beleidsplan 2023-2024   pastoraatsteam  Rondom de Pelikaankerk.

Algemeen.

Een belangrijk deel van het pastoraat speelt zich in onze gemeente af door huisbezoek van de wijkteammedewerkers, predikant en ouderlingen De gemeenteleden worden door de zondagsbrief op de hoogte gehouden van alles wat er binnen de gemeente speelt. De wijkteammedewerkers en ouderlingen vervullen een belangrijke rol in het doorgeven van informatie naar de predikant en de zondagsbrief. De wet op de privacy betekent dat alleen met toestemming van de personen zelf “lief en leed uit de gemeente” op de zondagsbrief wordt vermeld. Op de kerkenraadsvergadering is het pastoraat (team) een vast agenda punt. De ouderlingen en de predikant doen verslag de pastorale zorgen  in hun wijk.

Plan van aanpak 2023-2024

Meer wijkteammedewerkers vinden is een uitdaging. Creatieve oplossingen bedenken voor het zo goed mogelijk laten functioneren van het pastoraatsteam

De wijkteams

De wijkteams zijn verdeeld over 12 wijken, aan iedere wijk is een ouderling verbonden  Bij vacatures binnen het wijkteam zoekt de wijkouderling samen met het team nieuwe mensen. Aftredende wijkteammedewerkers worden binnen het wijkteam. Ledenlijsten worden per wijk  verstuurd naar de wijkouderlingen. Een papieren versie van de wijk wordt aan de wijkmedewerkers overhandigd. Deze zijn uitsluitend bestemd voor hun pastoraatswerk. Nieuwe wijkteam medewerkers  tekenen een geheimhoudingsverklaring, De scriba zorgt hiervoor. De ledenadministratie geeft verhuizingen aan de wijkouderlingen door.  De wijkouderlingen en wijkteammedewerkers geven (andere) veranderingen door aan de ledenadministratie. Nieuw ingekomen gemeenteleden krijgen een welkomsbrief met de nodige informatie. De scriba verzorgt dit. Ze worden binnen 2 maanden bezocht.

Vergaderfrequentie /vergadermethode.

Het grootwijkteam vergadert 1x per jaar wat in een vergaderrooster voor 1 oktober wordt vastgelegd.. Van deze vergadering worden notulen gemaakt die naar de wijkteammedewerkers en de kerkenraad wordt gestuurd. Een (kort) verslag hiervan wordt gepubliceerd op de zondagsbrief. Iedereen krijgt  minstens 2 weken van te voren de agenda en de bijbehorende stukken toegestuurd.

De wijkteam vergaderingen vallen onder de verantwoordelijke des betreffende ambtsdrager en komen 2 keer per jaar bi elkaar.

Verantwoordelijkheid ambtsdragers.

De ambtsdrager geeft leiding aan het pastorale werk binnen zijn/haar wijk(en). Deze maakt passende afspraken met de wijkmedewerkers, zodat de pastorale zorg in de wijk goed verloopt en voor goed onderling contact.

Geprobeerd wordt alle gemeenteleden ten minste 1x per jaar te bezoeken door een ouderling of wijkteam medewerker, zo mogelijk door de predikant.

Voor gemeenteleden die bijzonder pastorale zorg nodig hebben worden extra bezoeken geregeld. Bijzondere aandacht voor gemeenteleden die de kerk niet meer kunnen bezoeken, voor zieken, bij jubilea e.d.

Groot huisbezoek

Het Groothuisbezoek kent verschillende mogelijkheden. Bijv.  bij iemand thuis met meerdere gemeenteleden uit die wijk. Voor de overige gemeente leden wordt het Groothuisbezoek op een middag of avond in de kerk gepland. Zij worden persoonlijk uitgenodigd.

De ouderlingen bereiden het groot huisbezoek  gezamenlijk met de predikant voor en kiezen het thema. Hiervoor heeft de PKN elk jaar een (jaar) thema.

Bijzondere zorg

De ambtsdrager beoordeelt of een bijzondere hulpvraag binnen het team kan worden opgevangen of dat hiervoor de gezamenlijke vergadering gevraagd wordt. Voor diaconale hulp kunnen diaken ingeschakeld worden. De ambtsdrager bepaalt in overleg met de wijkmedewerker of inzet van de predikant gevraagd moet worden.

Ambtsdragers hebben de mogelijkheid om thuis het avondmaal te vieren, bij langdurige zieken of leden die dit kenbaar maken

-Lijst met wijkgrenzen en de bezetting van de wijken.

-Wijkindeling

-Geheimhoudingsverklaring