Taakgroep eredienst

Het doel van de taakgroep eredienst is: bewustwording, coördinatie en vernieuwing.
De taakgroep bestaat uit diverse gemeenteleden. Ze vergaderen maandelijks, in principe op iedere derde dinsdag om 19.30 uur.
Onder de taakgroep eredienst functioneren:

Commissie van ontvangst

De leden van de commissie van ontvangst zorgen er voor dat alles in gereedheid wordt gebracht voor de dienst. Ze heten een ieder welkom en geven hen de wekelijkse informatiebrief mee.

Bloemencommissie

Elke zondag, met uitzondering van de zondagen in de veertigdagentijd, staat er een bloemstuk op de tafel in de kerk, door een van de gemeenteleden fraai geschikt, zoveel mogelijk met wat de natuur op dat moment biedt. Na de dienst gaan de bloemen als groet van de gemeente naar een gemeentelid.

Koffiecommissie

Na iedere ochtenddienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.


Hier volgende de notulen van de EDC…


Notulen Eredienstcommissie d.d. dinsdag 6 september 2022

Na de vaste openingspunten volgen de Mededelingen Kerkenraad/Diaconie: de herdenkingsstenen voor de dienst van 20 november zijn zover klaar. De dienst gaat grotendeels zoals vorig jaar.

Er is een vraag van Kerk in Actie om te collecteren voor Pakistan, hetwelk op zondag 18 september a.s. in de dienst aandacht zal krijgen. Froukje de Lange zal na de preek hier over vertellen, daarna komen er tijdens het meditatief moment foto’s van Open Doors, op de beamer.

Vervolgens worden de bijzondere diensten, zoals de Hemelvaartsdienst in de Prinsentuin met Ds. Wieringa (als vervanger van Ds. Dijkstra, die ziek was), de Pinksterdienst en de dienst van 7 augustus (Heilig Avondmaal), besproken. De Avondmaalscollecte bij de volgende viering is voor Open Deur/Gast aan tafel. De EDC bespreek met name ook de reactie van de aanwezigen bij deze diensten.

Hierna komt het onderwerp Startweekend/Jubileumviering aan de orde. Er zal de koster die zondag, worden gevraagd om de vlag uit te hangen, we hebben immers feest!

Ook komen de bijzondere diensten die er binnenkort zullen zijn aan de orde, zoals onder andere

2 oktober Israelzondag, Woensdag 2 november: Dankdag, 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar/herdenking overledenen en 4 Adventsdiensten, aan de orde.

Op startzondag is er optreden van Hosanna, Kerstnacht met drie muzikanten en ook weer Hosanna.

Bij de Rondvraag wordt er voorgesteld eens een Friese Dienst te houden; EDC is akkoord, maar het is feitelijk aan de Kerkenraad.

De uitnodiging voor de jubileumviering staat al op de Website. Uit de notulen komen mededelingen van de EDC ook op de Website.